Platba ro?nch poplatk?

15.4.2010, 10:57
 
Nezapom??te do konce m?sce bez sankce zaplatit sv?j ro?n poplatek.

Na valné hromad? byly schváleny nové sazby ro?ních poplatk? v?etn? výše sankcí a brigádnických hodin. 
ádáme tímto všechny naše ?leny o v?asnou úhradu svých ro?ních ?lenských poplatk?.

Jak platit ?lenské p?ísp?vky, brigády a sk?í?ky:

  • u správc? klubu
  • bezhotovostní platbou na ú?et TK Tesla Brno u Poštovní spo?itelny ?.ú. 223000104/0300 VS rodne cislo, KS 3558(u správce jen ohlásit za co jste zaplatili p?es banku)

 

 

 


Zpět na hlavní stranu
elite media