2.4.2011 se uskute?nila VH naeho klubu.

3.4.2011, 18:44
 
Na vod VH byla p?ednesena zprva o naem klubu v roce 2010 a jak v roce 2011.

 

P?edseda klubu:

napl?ování klubového motta: „m?j klub s tradicí“

2010

a)    rekonstrukce dámských sprch,

b)    vytvo?ena studie:“ Rozvoj Areálu TK Tesla Brno“,

c)     dokon?ení on-line objednávání kurt? (po zaplacení ?lenských p?ísp?vk?, dostane kadý ?len p?ístupové heslo s popisem, jak na to),

d)    povedla se lo?ská brigáda, kdy jsme m?li jedny z nejlepších kurt? v Brn?,

e)    za?ala komunikace  s tenisovou akademií Brno Tennis Academy, která vyústila v dohodu o spolupráci od za?átku letošní sezóny,

f)     byla schválená dotace z m?sta Brna ve výši 80.000,-K? (dámské sprchy),

g)    byla schválena dotace m?sta na ?innost klubu ve výši 10.000,-K?

h)    padlo rozhodnutí o vytvo?ení mini kurtu pro baby tenis a vyuívání kurtu ?.7pro trenéry klubu

i)      skloubení trenérských hodin a hrací hodiny ve prosp?ch našich ?len?

j)     za?ala jednání s m?stem Brno o rozší?ení kurt? na pozemcích m?sta

k)    vytvo?ení klubového eb?í?ku (cílem je, aby si ?lenové zahráli mezi sebou a lépe se poznali)


Nespokojenost:

a)    Nespokojenost výboru s výsledky našich drustev (zejména A – výsledky a p?ístup n?kterých hrá??) viz. výsledky (i na webu)


2011

a)    p?ipravit výborn? kurty pro tuto sezónu

b)    dokon?it smluvn? spolupráci s Brno Tennis Academy (pan Valigura)

c)     zajistit stabiln? výchovu d?tí (baby tenisu) po odchodu Hany Hašpicové na Lesnou (pro rok 2011 vy?ešeno)

d)    postupn? opravovat a „zkrášlovat“ náš tenisový areál (plot, sloupky, reklama apod.)

e)    web kamera na kurtech

f)     aktivn? pouívat on-line systém objednávání kurt?

g)    jednání s m?stem Brno o pronájmu pozemk? na rozší?ení kurt?


Ekonom klubu:
P?ednesl zprávu o hospoda?ení klubu v roce 2010 a také návrh rozpo?tu pro rok 2011

P?edseda revizní komise:
P?ednesl revizní zprávu o provedení kontroly ú?etnictví za rok 2010 a spln?ní zadaných úkol? z lo?ské VH. Bez závad.

Po všech t?chto zprávách byla schválena: 
                                                a) zpráva o hospoda?ení za rok 2010
                                                b) revizní zpráva za rok 2010
                                                c) schválení navýšení poplatk? klubu pro rok 2011
                                                d) schválení rozpo?tu hospoda?ení na rok 2011


P?edseda klubu pod?koval všem ?len?m a správc?m za jejich klad


Zpět na hlavní stranu
elite media