Jak zaplatit ?lensk p?sp?vky pro tento rok.

12.4.2011, 07:50
 
Nezapom??te do konce m?sce bez sankce zaplatit sv?j ro?n poplatek.

Na valné hromad? byly odsouhlaseny nové sazby ro?ních poplatk?.
ádáme tímto všechny naše ?leny o v?asnou úhradu svých ro?ních ?lenských poplatk?.

BEZ ZAPLACENÍ ?LENSKÝCH POPLATK? NEBUDETE VPUŠT?NI NAŠIMI SPRÁVCI NA KURTY.


Jak zaplatit ?lenské p?ísp?vky, brigády a sk?í?ky:

  • u správc? klubu
  • bezhotovostní platbou na ú?et TK Tesla Brno u Poštovní spo?itelny ?.ú. 223000104/0300 VS rodne cislo, KS 3558       (u správce jen ohlásit za co jste zaplatili p?es banku)


Zpět na hlavní stranu
elite media