Brigda se op?t povedla.

1.4.2012, 11:46
 
A v rekordnm ?ase. Za?ali jsme po valn hromad? v 10,15 hodin a ve 14,15 bylo hotovo.

Slune?né po?así nás sice minulo, bylo pon?kud chladn?ji, ale jak ?íká klasik "práce h?eje". A bylo to poznat. Práce všem brigádník?m odsýpala od ruky. Hotový profesionální koncert. Troufáme si ?íct, e bychom se mohli ivit p?ípravou kurt? na sezónu.

Na ob?erstvení byl p?ichystám k ob?du výborný gulášek z kuchyn? spole?nosti Romill a na sva?inku grilované vep?ové kýty. K pití se ?epovalo svijanské pivo a ?ernohorská grena.

Te? je pot?eba válet a válet a kropit a kropit a válet a válet. Platí to jednak pro všechny zú?astn?né brigádníky (p?ipomínáme, e kadý si musí na kurtech "odválet" min. 1 hodinu, aby se mu zapo?ítala brigáda pro letošní rok), ale i pro ty, kte?í nebyli na brigád? p?ítomni. Správci Vám jistojist? dají další pot?ebnou práci pro zkrášlení našeho tenisového areálu.

Všem zú?astn?ným d?kujeme za výborn? odvedenou práci.

Váš výbor TK Tesla Brno

 


Zpět na hlavní stranu
elite media