Kdy budeme moci na kurty.

13.4.2012, 16:17
 
Na kurtech se za?ne hrt, a nm to kurty dovol. Jsou zatm m?kk a pot?ebuj uvlet.

 

Upozor?ujeme všechny naše ?leny, e na poslední valné hromad? a brigád? bylo rozhodnuto, e kadý ?len v rámci svých povinných brigádních hodin je povinnen také provést v ?ase 1 hodiny válení kurt?, kterou není moné posunout v ?ase, jako ostatní brigádní hodiny.

Pokud nebude tato "válecí" hodina vykonána do po?átku monosti hraní, je povinnen ?len tuto neodvedenou "válecí" hodinu našemu TK u správc? zaplatit. Pokud tak ?len neu?iní, nebude moci na kurtech hrát.

Ostatní doposud neodpracované brigádní hodiny m?ou být po dohod? se správci klubu posunuty v ?ase, nebo zaplaceny.

 

Váš výbor TK Tesla Brno.

 


Zpět na hlavní stranu
elite media