Brigda se dnes povedla.

13.4.2013, 19:57
 
Po?as nm kone?n? p?lo.


Ú?ast našich ?len? byla nadpolovi?ní a tak jsme si po vzoru ji naší úsp?šné tradice dokázali p?ipravit kurty pro letošní sezónu.

Te? u je pot?eba jen válet a válet a válet.

P?ipomínáme tedy, e kady ?len je povinnen z celkového po?tu brigádních hodin 1 hodinu válet kurty (mui sami, eny ve dvojici).

Kdo z ?len? dneska vydrel a pracoval do konce brigády (do 15,00 hodin) má odpracováno 5 brigádnických hodin.

Pro celkové odpracování brigádnických hodin se ?lenové budou hlásit o práci na kurtech u správce klubu, který bude evidovat a kontrolovat takto odpracované hodiny.

Chcete vid?t jak to na brigád? vypadalo? Podívejte se na foto.


Váš výbor TK Tesla Brno
 

 

 


Zpět na hlavní stranu
elite media