Valn hromada a jarn brigda 2014

16.3.2014, 22:08
 
Letos nm po?as p?eje a sezna za?ne o m?sc d?ve oproti lo?sku.

2014       pozvánka

       na valnou hromadu
jarní brigádu

 

 

Váení ?lenové klubu,

 

zveme Vás tímto na jarní valnou hromadu roku 2014 a zárove? na jarní brigádu pro zhotovení nejlepších tenisových kurt? v Brn? a jeho okolí.

 

Kdy:  22. 3. 2014 (sobota) od 8,30 – do 18,00 hodin

 

Program: 

1) Valná hromada    a) náš klub v roce 2014

    8,30 hodin         b) schválení hospodá?ského výsledku klubu za 2013                              c) poplatky klubu – nem?ní se                                              
                                      d) schválení rozpo?tu klubu na rok 2014                             
                                      e)  volba p?edsedy klubu, výboru klubu, revizní komise

 
2) Jarní brigáda        a) úprava kurt?
                                      b) úprava celého areálu

9,00 hod.     c) rozd?lení ?innosti jednotlivých ?len? na míst?, hlavním

- 18,00 hod.    brigádníkem“ je Pavel Mudra a Ota Kamarád
                              d) po?et brigádnických hodin – 7 + 1 hodina válení kurt?


Ob?erstvení:
             zajišt?no – gulášek, uzené k?upky, pivo, limo

                           

                                Ná?adí:                     zajišt?no pro všechny ?leny klubu

 

                                Co si vzít sebou:       pracovní od?v a rukavice, dobrou náladu, chu? do
                                
                               
Cíl:                            mít znovu nejlepší tenisové kurty v Brn? a vytvo?it   
                                                                 p?íjemné prost?edí pro nás a naše host
                                
                               
Ú?ast:                       povinná pro všechny ?leny klubu

                  …t?šíme se na Vás …

výbor TK Tesla Brno a správci klubu


Zpět na hlavní stranu
elite media