Valn hromada a jarn brigda 2015.

17.3.2015, 22:00
 
Pozvnka:

 
Váení ?lenové klubu,

zveme Vás tímto na jarní valnou hromadu roku 2015 a zárove? na jarní brigádu
pro zhotovení kvalitních tenisových kurt? pro novou sezónu.
 
Kdy: 28. 3. 2015 (sobota) od 8,30 – do 18,00 hodin

Program:
 
1) Valná hromada
a) náš klub v roce 2014 a v roce 2015
8,30 hodin
 
b) schválení hospodá?ského výsledku klubu za rok 2014
c) poplatky klubu – nem?ní se
d) schválení rozpo?tu klubu na rok 2015
e) volba ?lena revizní komise a schválení nových stanov
                     klubu
2) Jarní brigáda
a) úprava kurt?
b) úprava celého areálu
9,00 hod.

- 18,00 hod.
c) rozd?lení ?innosti jednotlivých ?len? na míst?, hlavním
brigádníkem“ je Pavel Mudra
 
 
 
 
d) po?et brigádnických hodin – 7 + 1 hodina válení kurt?
 
Ob?erstvení:
zajišt?no – gulášek, uzené k?upky, pivo, limo 

 

 

 
Ná?adí:
 
zajišt?no pro všechny ?leny klubu
 
 
 
Co si
vzít
sebou:
 
pracovní od?v a rukavice, dobrou náladu, chu? do práce
 
 
Cíl:
mít kvalitní tenisové kurty a vytvo?it p?íjemné prost?edí pro
nás a naše hosty

Ú?ast:

 
povinná pro všechny ?leny klubu
 …t?šíme se na Vás …
výbor TK Tesla Brno a správci klubuZpět na hlavní stranu
elite media