Návrh nových stanov klubu.

19.3.2015, 11:11
 
Na základě NOZ je potřeba schválit na VH nové stanovy klubu. Žádáme tímto všechny členy klubu, aby si návrh nových stanov prostudovali.

Na Vaše připomínky čekáme nejpozději do 26.3.2015.

Připomínky a návrhy zasílejte na mail: Vit.Lansky@seznam.cz

Váš výbor TK Tesla Brno

Návrh
 
S T A N O V Y
 
Tenisového klubu Tesla Brno, z.s.
 
 
I.
Základní ustanovení
 
 
1.        Spolek,  s názvem Tenisový klub Tesla Brno, z.s. (dále jen klub), je samosprávný a dobrovolný svazek členů, kteří provozují výkonnostní a rekreační tenis.
 
2.        Sídlem klubu je v Brně, Údolní 18a, 602 00Brno.
 
3.        Klubu bylo přiděleno IČ: 605 56 773
 
4.        Statutárním zástupcem je předseda a místopředseda (v době jeho nepřítomnosti)
 
5.        Klub nemá pobočné kluby
 
6.        Klub má status veřejné prospěšnosti ze dne 4.2.2013 pod č.j.II/s-OS/1-24365/94-R u MV ČR
 
II.
 
Účel, hlavní a vedlejší činnost spolku
 
 
1. Základním účelem a hlavní činností klubu je :
a) provozovat sport a obdobnou činnost v rámci zapojení do sportovních výkonnostních a rekreačních činností, tuto činnost organizovat a vytvářet pro ni materiální a tréninkové podmínky,
b) vytvářet široké možnosti užívání svých sportovišť pro zájemce z řad veřejnosti, zejména pak mládeže,
c) budovat, provozovat a udržovat sportovní a jiná zařízení, která vlastní nebo užívá,
d) vést své členy a ostatní zájemce o sport k dodržování základních sportovních, etických, estetických a mravních pravidel,
e) hájit zájmy svých členů, za tím účelem spolupracovat s orgány státní správy a samosprávy s ostatními sportovními organizacemi i jednotlivci,
f) zajišťovat v oblasti sportu vzdělávání svých členů, jejich školení
g) dalšími formami své činnosti napomáhat rozvoji veřejného života, kultury, zdraví apod. v místě své působnosti, zejména formou další veřejně prospěšné činnosti a osvětovou činností.
 
2. Klub může výlučně k podpoře své hlavní činnosti provozovat vedlejší hospodářskou činnost spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti. Předmětem vedlejší hospodářské činnosti je komerční pronajímání kurtů a reklamní činnost.
 
III.
 Orgány klubu
 
1. Orgány klubu jsou:
a) valná hromada jako orgán nejvyšší,
b) výkonný výbor jako orgán výkonný,
c) předseda a místopředseda jako orgán statutární,  
d) kontrolní komise jako orgán kontrolní.
 
2. Valná hromada.
 
2.1. Valná hromada je nejvyšším orgánem klubu. Valná hromada je složena ze všech členů klubu, starších 18ti let. Členy mladší 18. let zastupují jejich zákonní zástupci. Právnická osoba, která je členem klubu, vysílá na valnou hromadu jednoho svého zástupce (dále i jen účastníci valné hromady).
 
2.2. Valnou hromadu svolává k zasedání výkonný výbor nejméně jedenkrát do roka. Valná hromada se svolává pozvánkou zaslanou členům, a to buď na adresu bydliště/sídla nebo na elektronickou adresu.
 
2.3. Pozvánka musí vždy obsahovat alespoň místo a čas konání zasedání a program jednání valné hromady. Pozvánka musí být vyvěšena na webu www.teslabrno.cz nejméně 10dní před konáním zasedání valné hromady.
 
2.4. Výkonný výbor je rovněž povinen svolat valnou hromadu z podnětu nejméně 2/3 členů spolku starších 18ti let nebo z podnětu kontrolní komise. Nesvolá-li v tomto případě výkonný výbor valnou hromadu do 30 dnů od doručení řádného podnětu, je ten, kdo podnět podal, oprávněn svolat zasedání valné hromady sám.
 
2.5. Zasedání valné hromady může být odvoláno či odloženo způsobem, jakým bylo svoláno.
 
2.6. Do působnosti valné hromady náleží zejména:
a) rozhodnutí o zrušení spolku s likvidací nebo o jeho přeměně, tj. schválení fúze či rozdělení,
b) rozhodnutí o změně stanov, včetně změny názvu a symboliky klubu; rozhodnutí o změně sídla však náleží do působnosti výkonného výboru,
 
c) volba a odvolání členů výkonného výboru a volba a odvolání předsedy,
d) volba a odvolání členů kontrolní komise,
e) rozhodnutí o založení, zrušení nebo přeměně pobočného spolku,
f) schválení výsledku hospodaření,
g) rozhodování o dispozicích s nemovitým majetkem klubu,
h) určení hlavních směrů činnosti klubu,
i) schvalování jednacího řádu valné hromady, volebního řadu, případně dalších vnitřních předpisů dle těchto stanov,
j) schvalování výše a splatnosti členských příspěvků,
k) rozhodnutí o návrhu člena na přezkoumání rozhodnutí o jeho vyloučení,
 
2.7. Valná hromada je usnášení schopná za přítomnosti nadpoloviční většiny jejích účastníků s hlasem rozhodujícím. V případě, že půl hodiny po plánovaném zahájení není přítomna nadpoloviční většina účastníků s hlasem rozhodujícím, je valná hromada usnášení schopná v počtu přítomných
 
2.8. K platnosti usnesení valné hromady je potřeba nadpoloviční většina přítomných, pokud tyto stanovy neurčí něco jiného.
 
2.9. K platnosti usnesení o zrušení spolku či jeho přeměně a k rozhodnutí o změně stanov je potřeba alespoň 3/5 většina přítomných.
 
2.10. O záležitosti, která nebyla uvedena v pozvánce jako bod programu jednání, lze jednat a rozhodnout o ní v případě, že s tím souhlasí alespoň 3/5 většina přítomných. To neplatí pro rozhodování o zrušení nebo přeměně spolku nebo pro rozhodnutí o změně stanov. O těchto záležitostech lze v takovém případě jednat jen za účasti a se souhlasem všech, kdo jsou oprávněni účastnit se valné hromady s hlasem rozhodujícím.
 
2.11. Zasedání valné hromady řídí až do zvolení předsedajícího valné hromady předseda klubu nebo pověřený člen výkonného výboru. Blíže upravuje průběh zasedání valné hromady její jednací řád. V případě volební valné hromady též její volební řád.
 
2.12. Ze zasedání valné hromady je pořízen zápis, ze kterého musí být patrné, kdo zasedání svolal, kdy se konalo, kdo ho zahájil a předsedal mu, jaké další orgány valné hromady byly zvoleny a jaká byla přijata usnesení. Každý člen spolku je oprávněn nahlížet do zápisu v sídle klubu, a to v určených dnech a hodinách.
 
3. Výkonný výbor
 
3.1. Výkonný výbor zabezpečuje plnění hlavní i vedlejší činnosti klubu v období mezi zasedáními valné hromady.
 
3.2. Výkonný výbor má počet členů stanovený zpravidla podle velikosti členské základy na každé valné hromadě. Členem výkonného výboru je vždy předseda jakožto statutární orgán klubu. Počet členů výkonného výboru musí být lichý (5). Funkční období členů výkonného výboru je  pětileté.
 
3.3. Výkonný výbor svolává k zasedání předseda nebo v případě, kdy tak předseda nečiní nebo nemůže činit, jiný člen výkonného výboru, a to podle potřeby, nejméně však jednou za měsíc.
 
3.4. Výkonný výbor je schopen se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů. K platnosti usnesení výkonného výboru je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných.
 
3.5. Do působnosti výkonného výboru náleží rozhodování ve všech záležitostech, pokud nejsou svěřeny těmito stanovami do výlučné pravomoci valné hromady či jiných orgánů klubu.
 
3.6. Výkonný výbor zejména: 
a) zabezpečuje plnění usnesení a rozhodnutí valné hromady, přijímá příslušná rozhodnutí a opatření k jejich realizaci,
b) organizuje a řídí činnost klubu,
c) schvaluje a vydává vnitřní předpisy klubu, pokud jejich vydání není výslovně svěřeno do působnosti valné hromady,
d) připravuje podklady pro jednání a rozhodování valné hromady,
e) dbá o hospodárné využívání a o údržbu majetku klubu,
f) zajišťuje operativní spolupráci s orgány státní správy a samosprávy,
g) rozhoduje o vyloučení člena za podmínek těchto stanov.
 
4. Předseda
 
4.1. Předseda je statutárním orgánem klubu. Předseda jedná jménem klubu, a to v souladu s rozhodnutím valné hromady a výkonného výboru. V případě, že předseda jedná jménem klubu v rozporu s těmito rozhodnutími, je povinen nahradit klubu škodu, kterou tímto jednáním způsobí.
 
4.2. Předseda podepisuje jménem klubu tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu klubu připojí svůj podpis.
 
4.3. Funkční období předsedy je  pětileté.
 
4.4. Ostatní členové výkonného výboru oprávnění jednat za klub navenek nemají, kromě místopředsedy v období nepřítomnosti předsedy klubu. V době nepřítomnosti předsedy má místopředseda oprávnění jednat jménem klubu, nestanoví-li písemné pověření udělené předsedou klubu jinak. Jednáním může být pověřen i jiný člen výboru na základě písemného pověření výkonného výboru.
 
4.5.Výše uvedená ustanovení se vztahují přiměřeně na všechny, kteří předsedu, který v době nepřítomnosti, jako statutární orgán zastupují.
 
5. Kontrolní komise
 
5.1. Kontrolní komise dohlíží, jsou-li záležitosti klubu řádně vedeny a vykonává-li klub činnost v souladu s právními předpisy, stanovami, případně dalšími vnitřními předpisy klubu.
 
5.2. Kontrolní komise má tři členy. Členství v kontrolní komisi není slučitelné s výkonem funkce statutárního orgánu, člena výkonného výboru ani s výkonem funkce likvidátora
 
5.3. Funkční období členů kontrolní komise je pětileté.
 
5.4. Kontrolní komise volí ze svého středu předsedu, který jedná jejím jménem ve vztahu k orgánům klubu a členům klubu.
 
5.5. Kontrolu činnosti klubu provádí kontrolní komise na základě svého plánu nebo závažného podnětu ze strany ostatních orgánů klubu. V rozsahu působnosti kontrolní komise může její pověřený člen nahlížet do potřebných dokladů a požadovat od ostatních orgánů klubu či zaměstnanců vysvětlení k dané záležitosti.
 
5.6. Do působnosti kontrolní komise náleží zejména:
a) kontrola hospodaření klubu,
b) kontrola nakládání s dotacemi či jinými účelovými prostředky poskytnutými ze státního rozpočtu či z jiných veřejných rozpočtů
 
5.7. Zjistí-li kontrolní komise nedostatky, upozorní na ně bez zbytečného odkladu výkonný výbor a následně i valnou hromadu na jejím nejbližším zasedání.
 
A) Druhy členství  
 
1. Členství v klubu může být různého druhu. S rozdílným druhem členství jsou spojena rozdílná členská práva a povinnosti.
 
2. Členství se rozlišuje na:
a) řádné
b) udržovací
c) čestné
 
3. Řádným členem klubu se může stát na základě svého rozhodnutí fyzická osoba nebo právnická osoba, která se ztotožňuje s účelem, hlavní činností klubu a hodlá se podílet na naplňování společných zájmů s ostatními členy klubu.
 
4. O přijetí za řádného člena rozhoduje výkonný výbor na základě podané písemné přihlášky zájemcem o členství. Výkonný výbor blíže stanoví obsah přihlášky a způsob jejího podání.
 
5. Udržovacím členem se může stát fyzická osoba nebo právnická osoba, která se z jakéhokoli důvodu nechce nebo nemůže být nejdéle po dobu  tři let  řádným členem a nemá zájem po tuto dobu se podílet na činnosti klubu a přispívat k naplnění jeho účelu a platit řádné členské příspěvky.
6. O statusu udržovacího člena rozhoduje výkonný výbor na základě žádosti zájemce o udržovacím členství.
 
7. Čestným členem se může stát pouze fyzická osoba, která se svou záslužnou činností dlouhodobě a významně podílela na činnosti klubu, nebo která dosáhla výjimečného úspěchu v oblasti sportu.
 
8. O udělení čestného členství rozhoduje valná hromada s tím, že k jeho udělení je třeba souhlasu osoby, které má být uděleno.
 
9. Klub vede seznam členů. Zápisy a výmazy týkající se členství provádí výkonný výbor a ten také odpovídá za řádné vedení seznamu členů. Příslušné údaje se zapisují či vymazávají bez zbytečného odkladu poté, kdy se o nich výkonný výbor prokazatelně dozví. Seznam členů může být veden elektronickou formou. Další podmínky vedení seznamu členů, včetně údajů, které jsou o členech evidovány, stanoví svým vnitřním předpisem výkonný výbor.
 
10. Údaje o členech klubu  mohou být zpřístupněny v nezbytném rozsahu střešní sportovní organizaci, které je klubu členem, a to v rámci plnění jeho povinností vůči této střešní organizaci. Dále mohou být zpřístupněny orgánům státní správy a územních samospráv, a to zejména v souvislosti s žádostmi o poskytnutí dotací či jiných příspěvků ze státního či jiného veřejného rozpočtu. Každý zájemce o členství v klubu podáním písemné přihlášky souhlasí s tím, aby údaje o něm vedené v seznamu členů byly tímto způsobem zpřístupněny.
 
11. Každý člen, a to i bývalý, obdrží na svou žádost od klubu na jeho náklad potvrzení s výpisem ze seznamu členů obsahující údaje o své osobě, popřípadě potvrzení, že tyto údaje byly vymazány.
 
B) Členská práva a povinnosti
 
1. Rozsah členských práv a povinností je dán druhem členství.
 
2. Členská práva, která přísluší všem členům:
a) účastnit se sportovní, kulturní a společenské činnosti klubu,
b) být informován o činnosti klubu,
c) účastnit se akcí, školení a seminářů, podle podmínek stanovených pro jednotlivé akce, za předpokladu, že účast není v konkrétním případě vázána jen na určitý druh členství,
d) uplatňovat své názory a předkládat podněty k činnosti klubu,
e) účastnit se jednání orgánů klubu, jedná-li se o činnost či chování daného člena,
f) změnit druh svého členství, pokud jsou pro změnu splněny podmínky dle těchto stanov,
g) ukončit kdykoli své členství.
 
3. Členská práva, která přísluší jen řádným členům:
a) podílet se na řízení klubu,
b) účastnit se jednání valné hromady a hlasovat o jejích rozhodnutích, a to podle principu ustavení valné hromady buď osobně nebo prostřednictvím zástupce svého oddílu; v případě fyzické osoby přísluší právo osobní účasti a hlasování na valné hromadě až po dovršení 18ti let,
c) volit a být volen do všech volených orgánů klubu za podmínek těchto stanov; v případě fyzické osoby přísluší toto právo až po dovršení 18ti let.
 
4. Členské povinnosti, které jsou povinni dodržovat všichni členové:
a) podílet se podle svých možností a schopností na naplňování účelu a hlavní činnosti klubu,
b) dodržovat stanovy a ostatní vnitřní předpisy klubu a základní normy sportovního chování,
c) plnit usnesení a jiná rozhodnutí orgánů klubu,
d) šetřit, chránit a zvelebovat majetek, který slouží klubu k zabezpečení jeho činnosti, jakož i usilovat o dobré jméno klubu.
 
5. Členské povinnosti, které jsou povinni dodržovat jen řádní členové:
a) řádně a včas platit příslušné členské příspěvky, jakož i jiné poplatky související s řádným členstvím a činností v klubu, pokud o tom příslušný orgán klubu podle stanov rozhodl,
b) řádně plnit funkce a úkoly, do kterých byl zvolen nebo kterými byl pověřen.
 
C) Zánik členství
 
1. Členství v klubu zaniká:
a) vystoupením člena,
b) vyškrtnutí z důvodu nezaplacení stanoveného členského poplatku, a to pokud poplatek nebude uhrazen ani na základě výzvy k úhradě s dodatečně stanovenou lhůtou pro jeho zaplacení; na tuto skutečnost bude člen ve výzvě upozorněn,
c) vyloučením z důvodů závažného nebo opakovaného porušování stanov, jiných vnitřních předpisů SK/TJ, usnesení a rozhod-nutí orgánů SK/TJ nebo jiných členských povinností,
d) úmrtím fyzické osoby nebo zánikem právnické osoby,
e) zánikem klubu bez právního nástupce.
 
D) Zánik členství vyloučením:
 
O vyloučení z důvodů uvedených ve stanovách rozhoduje výkonný výbor .Rozhodnutí o vyloučení se v písemné podobě zasílá vyloučenému členovi na adresu jeho bydliště/sídla uvedenou v seznamu členů nebo na jeho elektronickou adresu, kterou klubu poskytl.
Člen může do patnácti dnů od doručení rozhodnutí o vyloučení navrhnout, aby toto rozhodnutí přezkoumala valná hromada. Návrh na přezkoumání rozhodnutí předkládá vyloučený člen v písemné podobě výkonnému výboru, který je povinen návrh předložit valné hromadě.
Valná hromada rozhodnutí o vyloučení člena buď potvrdí nebo zruší. Rozhodnutí o vyloučení zruší v případě, kdy je toto v rozporu se zákonem nebo stanovami.
 
VI.
Majetek a hospodaření
 
1. Zdrojem majetku klubu jsou zejména:
a) členské příspěvky,
b) příjmy z vedlejší hospodářské činnosti provozované k podpoře činnosti hlavní,
c) příjmy případně dosahované v souvislosti s hlavní činností, zejména v souvislosti s provozováním sportovních zařízení a organizováním sportovní, tělovýchovné, turistické a osvětové činnosti,
d) příspěvky a dotace od střešních organizací či sportovních svazů,
e) dotace a příspěvky ze státního rozpočtu nebo jiných veřejných rozpočtů, granty apod.
f) dary
 
2. Majetek klubu je ve vlastnictví klubu jako celku. O převodech vlastnického práva k majetku kromě majetku nemovitého, i o jeho nabývání a pozbývání a o všech dalších dispozicích s ním, rozhoduje výkonný výbor. O veškerých dispozicích (nabývání, pozbývání apod.) s nemovitým majetkem rozhoduje valná hromada.
 
3. Bližší zásady hospodaření s majetkem klubu může upravit vnitřní předpis. Vnitřní předpis může rovněž blíže vymezit podmínky a zásady provozování vedlejší hospodářské činnosti.
 
4. V případě zrušení klubu bez právního nástupce bude provedena jeho likvidace za účelem vypořádání majetku. Likvidátora jmenuje valná hromada. Likvidační zůstatek po provedení likvidace může být použit pouze k veřejně prospěšným cílům s tím, že přednostně bude nabídnut právnické osobě s účelem a statusem obdobným účelu a statusu klubu. Jestli- že klubu obdržela účelově vázané plnění ze státního či jiného veřejného rozpočtu (dotaci, grant apod.), naloží likvidátor s příslušnou částí likvidačního zůstatku podle rozhodnutí příslušného orgánu poskytovatele tohoto účelově vázaného plnění.
 
VII.
Zvolení členové do orgánů klubu
 
Na základě volební valné hromady klubu ze dne 22.3.2014 byli na pětileté období do orgánů klubu zvoleni tito členové:
 
Předseda klubu: Libor Picek
Místopředseda klubu a ekonom: Ing. Vít Lánský
Členové výkonného výboru: Ing. Otakar Kamarád, Mgr. Pavel Mudra, Ing. Roman Vopálka
 
Kontrolní komise :
JUDr. Zdeněk Bauer, Ing. Zdeněk Černoch,
Na mimořádné valné hromadě dne………byl do kontrolní komise zvolen třetí člen: ……………………..
 
Tyto stanovy byly schváleny na základě vzorových stanov České unie sportu a to na řádné valné hromadě dne………………………..
 
Ověřovatel: JUDr. Zdeněk Bauer – předseda kontrolní komise


Zpět na hlavní stranu
elite media