Nvrh novch stanov klubu.

19.3.2015, 11:11
 
Na zklad? NOZ je pot?eba schvlit na VH nov stanovy klubu. ádáme tímto všechny ?leny klubu, aby si návrh nových stanov prostudovali.

Na Vaše p?ipomínky ?ekáme nejpozd?ji do 26.3.2015.

P?ipomínky a návrhy zasílejte na mail: Vit.Lansky@seznam.cz

Váš výbor TK Tesla Brno

Návrh
 
S T A N O V Y
 
Tenisového klubu Tesla Brno, z.s.
 
 
I.
Základní ustanovení
 
 
1.        Spolek,  s názvem Tenisový klub Tesla Brno, z.s. (dále jen klub), je samosprávný a dobrovolný svazek ?len?, kte?í provozují výkonnostní a rekrea?ní tenis.
 
2.        Sídlem klubu je v Brn?, Údolní 18a, 602 00Brno.
 
3.        Klubu bylo p?id?leno I?: 605 56 773
 
4.        Statutárním zástupcem je p?edseda a místop?edseda (v dob? jeho nep?ítomnosti)
 
5.        Klub nemá pobo?né kluby
 
6.        Klub má status ve?ejné prosp?šnosti ze dne 4.2.2013 pod ?.j.II/s-OS/1-24365/94-R u MV ?R
 
II.
 
Ú?el, hlavní a vedlejší ?innost spolku
 
 
1. Základním ú?elem a hlavní ?inností klubu je :
a) provozovat sport a obdobnou ?innost v rámci zapojení do sportovních výkonnostních a rekrea?ních ?inností, tuto ?innost organizovat a vytvá?et pro ni materiální a tréninkové podmínky,
b) vytvá?et široké monosti uívání svých sportoviš? pro zájemce z ?ad ve?ejnosti, zejména pak mládee,
c) budovat, provozovat a udrovat sportovní a jiná za?ízení, která vlastní nebo uívá,
d) vést své ?leny a ostatní zájemce o sport k dodrování základních sportovních, etických, estetických a mravních pravidel,
e) hájit zájmy svých ?len?, za tím ú?elem spolupracovat s orgány státní správy a samosprávy s ostatními sportovními organizacemi i jednotlivci,
f) zajiš?ovat v oblasti sportu vzd?lávání svých ?len?, jejich školení
g) dalšími formami své ?innosti napomáhat rozvoji ve?ejného ivota, kultury, zdraví apod. v míst? své p?sobnosti, zejména formou další ve?ejn? prosp?šné ?innosti a osv?tovou ?inností.
 
2. Klub m?e výlu?n? k podpo?e své hlavní ?innosti provozovat vedlejší hospodá?skou ?innost spo?ívající v podnikání nebo jiné výd?le?né ?innosti. P?edm?tem vedlejší hospodá?ské ?innosti je komer?ní pronajímání kurt? a reklamní ?innost.
 
III.
 Orgány klubu
 
1. Orgány klubu jsou:
a) valná hromada jako orgán nejvyšší,
b) výkonný výbor jako orgán výkonný,
c) p?edseda a místop?edseda jako orgán statutární,  
d) kontrolní komise jako orgán kontrolní.
 
2. Valná hromada.
 
2.1. Valná hromada je nejvyšším orgánem klubu. Valná hromada je sloena ze všech ?len? klubu, starších 18ti let. ?leny mladší 18. let zastupují jejich zákonní zástupci. Právnická osoba, která je ?lenem klubu, vysílá na valnou hromadu jednoho svého zástupce (dále i jen ú?astníci valné hromady).
 
2.2. Valnou hromadu svolává k zasedání výkonný výbor nejmén? jedenkrát do roka. Valná hromada se svolává pozvánkou zaslanou ?len?m, a to bu? na adresu bydlišt?/sídla nebo na elektronickou adresu.
 
2.3. Pozvánka musí vdy obsahovat alespo? místo a ?as konání zasedání a program jednání valné hromady. Pozvánka musí být vyv?šena na webu www.teslabrno.cz nejmén? 10dní p?ed konáním zasedání valné hromady.
 
2.4. Výkonný výbor je rovn? povinen svolat valnou hromadu z podn?tu nejmén? 2/3 ?len? spolku starších 18ti let nebo z podn?tu kontrolní komise. Nesvolá-li v tomto p?ípad? výkonný výbor valnou hromadu do 30 dn? od doru?ení ?ádného podn?tu, je ten, kdo podn?t podal, oprávn?n svolat zasedání valné hromady sám.
 
2.5. Zasedání valné hromady m?e být odvoláno ?i odloeno zp?sobem, jakým bylo svoláno.
 
2.6. Do p?sobnosti valné hromady náleí zejména:
a) rozhodnutí o zrušení spolku s likvidací nebo o jeho p?em?n?, tj. schválení fúze ?i rozd?lení,
b) rozhodnutí o zm?n? stanov, v?etn? zm?ny názvu a symboliky klubu; rozhodnutí o zm?n? sídla však náleí do p?sobnosti výkonného výboru,
 
c) volba a odvolání ?len? výkonného výboru a volba a odvolání p?edsedy,
d) volba a odvolání ?len? kontrolní komise,
e) rozhodnutí o zaloení, zrušení nebo p?em?n? pobo?ného spolku,
f) schválení výsledku hospoda?ení,
g) rozhodování o dispozicích s nemovitým majetkem klubu,
h) ur?ení hlavních sm?r? ?innosti klubu,
i) schvalování jednacího ?ádu valné hromady, volebního ?adu, p?ípadn? dalších vnit?ních p?edpis? dle t?chto stanov,
j) schvalování výše a splatnosti ?lenských p?ísp?vk?,
k) rozhodnutí o návrhu ?lena na p?ezkoumání rozhodnutí o jeho vylou?ení,
 
2.7. Valná hromada je usnášení schopná za p?ítomnosti nadpolovi?ní v?tšiny jejích ú?astník? s hlasem rozhodujícím. V p?ípad?, e p?l hodiny po plánovaném zahájení není p?ítomna nadpolovi?ní v?tšina ú?astník? s hlasem rozhodujícím, je valná hromada usnášení schopná v po?tu p?ítomných
 
2.8. K platnosti usnesení valné hromady je pot?eba nadpolovi?ní v?tšina p?ítomných, pokud tyto stanovy neur?í n?co jiného.
 
2.9. K platnosti usnesení o zrušení spolku ?i jeho p?em?n? a k rozhodnutí o zm?n? stanov je pot?eba alespo? 3/5 v?tšina p?ítomných.
 
2.10. O záleitosti, která nebyla uvedena v pozvánce jako bod programu jednání, lze jednat a rozhodnout o ní v p?ípad?, e s tím souhlasí alespo? 3/5 v?tšina p?ítomných. To neplatí pro rozhodování o zrušení nebo p?em?n? spolku nebo pro rozhodnutí o zm?n? stanov. O t?chto záleitostech lze v takovém p?ípad? jednat jen za ú?asti a se souhlasem všech, kdo jsou oprávn?ni ú?astnit se valné hromady s hlasem rozhodujícím.
 
2.11. Zasedání valné hromady ?ídí a do zvolení p?edsedajícího valné hromady p?edseda klubu nebo pov??ený ?len výkonného výboru. Blíe upravuje pr?b?h zasedání valné hromady její jednací ?ád. V p?ípad? volební valné hromady té její volební ?ád.
 
2.12. Ze zasedání valné hromady je po?ízen zápis, ze kterého musí být patrné, kdo zasedání svolal, kdy se konalo, kdo ho zahájil a p?edsedal mu, jaké další orgány valné hromady byly zvoleny a jaká byla p?ijata usnesení. Kadý ?len spolku je oprávn?n nahlíet do zápisu v sídle klubu, a to v ur?ených dnech a hodinách.
 
3. Výkonný výbor
 
3.1. Výkonný výbor zabezpe?uje pln?ní hlavní i vedlejší ?innosti klubu v období mezi zasedáními valné hromady.
 
3.2. Výkonný výbor má po?et ?len? stanovený zpravidla podle velikosti ?lenské základy na kadé valné hromad?. ?lenem výkonného výboru je vdy p?edseda jakoto statutární orgán klubu. Po?et ?len? výkonného výboru musí být lichý (5). Funk?ní období ?len? výkonného výboru je  p?tileté.
 
3.3. Výkonný výbor svolává k zasedání p?edseda nebo v p?ípad?, kdy tak p?edseda ne?iní nebo nem?e ?init, jiný ?len výkonného výboru, a to podle pot?eby, nejmén? však jednou za m?síc.
 
3.4. Výkonný výbor je schopen se usnášet, je-li p?ítomna nadpolovi?ní v?tšina jeho ?len?. K platnosti usnesení výkonného výboru je zapot?ebí souhlasu nadpolovi?ní v?tšiny p?ítomných.
 
3.5. Do p?sobnosti výkonného výboru náleí rozhodování ve všech záleitostech, pokud nejsou sv??eny t?mito stanovami do výlu?né pravomoci valné hromady ?i jiných orgán? klubu.
 
3.6. Výkonný výbor zejména: 
a) zabezpe?uje pln?ní usnesení a rozhodnutí valné hromady, p?ijímá p?íslušná rozhodnutí a opat?ení k jejich realizaci,
b) organizuje a ?ídí ?innost klubu,
c) schvaluje a vydává vnit?ní p?edpisy klubu, pokud jejich vydání není výslovn? sv??eno do p?sobnosti valné hromady,
d) p?ipravuje podklady pro jednání a rozhodování valné hromady,
e) dbá o hospodárné vyuívání a o údrbu majetku klubu,
f) zajiš?uje operativní spolupráci s orgány státní správy a samosprávy,
g) rozhoduje o vylou?ení ?lena za podmínek t?chto stanov.
 
4. P?edseda
 
4.1. P?edseda je statutárním orgánem klubu. P?edseda jedná jménem klubu, a to v souladu s rozhodnutím valné hromady a výkonného výboru. V p?ípad?, e p?edseda jedná jménem klubu v rozporu s t?mito rozhodnutími, je povinen nahradit klubu škodu, kterou tímto jednáním zp?sobí.
 
4.2. P?edseda podepisuje jménem klubu tak, e k vytišt?nému nebo napsanému názvu klubu p?ipojí sv?j podpis.
 
4.3. Funk?ní období p?edsedy je  p?tileté.
 
4.4. Ostatní ?lenové výkonného výboru oprávn?ní jednat za klub navenek nemají, krom? místop?edsedy v období nep?ítomnosti p?edsedy klubu. V dob? nep?ítomnosti p?edsedy má místop?edseda oprávn?ní jednat jménem klubu, nestanoví-li písemné pov??ení ud?lené p?edsedou klubu jinak. Jednáním m?e být pov??en i jiný ?len výboru na základ? písemného pov??ení výkonného výboru.
 
4.5.Výše uvedená ustanovení se vztahují p?im??en? na všechny, kte?í p?edsedu, který v dob? nep?ítomnosti, jako statutární orgán zastupují.
 
5. Kontrolní komise
 
5.1. Kontrolní komise dohlíí, jsou-li záleitosti klubu ?ádn? vedeny a vykonává-li klub ?innost v souladu s právními p?edpisy, stanovami, p?ípadn? dalšími vnit?ními p?edpisy klubu.
 
5.2. Kontrolní komise má t?i ?leny. ?lenství v kontrolní komisi není slu?itelné s výkonem funkce statutárního orgánu, ?lena výkonného výboru ani s výkonem funkce likvidátora
 
5.3. Funk?ní období ?len? kontrolní komise je p?tileté.
 
5.4. Kontrolní komise volí ze svého st?edu p?edsedu, který jedná jejím jménem ve vztahu k orgán?m klubu a ?len?m klubu.
 
5.5. Kontrolu ?innosti klubu provádí kontrolní komise na základ? svého plánu nebo závaného podn?tu ze strany ostatních orgán? klubu. V rozsahu p?sobnosti kontrolní komise m?e její pov??ený ?len nahlíet do pot?ebných doklad? a poadovat od ostatních orgán? klubu ?i zam?stnanc? vysv?tlení k dané záleitosti.
 
5.6. Do p?sobnosti kontrolní komise náleí zejména:
a) kontrola hospoda?ení klubu,
b) kontrola nakládání s dotacemi ?i jinými ú?elovými prost?edky poskytnutými ze státního rozpo?tu ?i z jiných ve?ejných rozpo?t?
 
5.7. Zjistí-li kontrolní komise nedostatky, upozorní na n? bez zbyte?ného odkladu výkonný výbor a následn? i valnou hromadu na jejím nejbliším zasedání.
 
A) Druhy ?lenství  
 
1. ?lenství v klubu m?e být r?zného druhu. S rozdílným druhem ?lenství jsou spojena rozdílná ?lenská práva a povinnosti.
 
2. ?lenství se rozlišuje na:
a) ?ádné
b) udrovací
c) ?estné
 
3. ?ádným ?lenem klubu se m?e stát na základ? svého rozhodnutí fyzická osoba nebo právnická osoba, která se ztoto?uje s ú?elem, hlavní ?inností klubu a hodlá se podílet na napl?ování spole?ných zájm? s ostatními ?leny klubu.
 
4. O p?ijetí za ?ádného ?lena rozhoduje výkonný výbor na základ? podané písemné p?ihlášky zájemcem o ?lenství. Výkonný výbor blíe stanoví obsah p?ihlášky a zp?sob jejího podání.
 
5. Udrovacím ?lenem se m?e stát fyzická osoba nebo právnická osoba, která se z jakéhokoli d?vodu nechce nebo nem?e být nejdéle po dobu  t?i let  ?ádným ?lenem a nemá zájem po tuto dobu se podílet na ?innosti klubu a p?ispívat k napln?ní jeho ú?elu a platit ?ádné ?lenské p?ísp?vky.
6. O statusu udrovacího ?lena rozhoduje výkonný výbor na základ? ádosti zájemce o udrovacím ?lenství.
 
7. ?estným ?lenem se m?e stát pouze fyzická osoba, která se svou záslunou ?inností dlouhodob? a významn? podílela na ?innosti klubu, nebo která dosáhla výjime?ného úsp?chu v oblasti sportu.
 
8. O ud?lení ?estného ?lenství rozhoduje valná hromada s tím, e k jeho ud?lení je t?eba souhlasu osoby, které má být ud?leno.
 
9. Klub vede seznam ?len?. Zápisy a výmazy týkající se ?lenství provádí výkonný výbor a ten také odpovídá za ?ádné vedení seznamu ?len?. P?íslušné údaje se zapisují ?i vymazávají bez zbyte?ného odkladu poté, kdy se o nich výkonný výbor prokazateln? dozví. Seznam ?len? m?e být veden elektronickou formou. Další podmínky vedení seznamu ?len?, v?etn? údaj?, které jsou o ?lenech evidovány, stanoví svým vnit?ním p?edpisem výkonný výbor.
 
10. Údaje o ?lenech klubu  mohou být zp?ístupn?ny v nezbytném rozsahu st?ešní sportovní organizaci, které je klubu ?lenem, a to v rámci pln?ní jeho povinností v??i této st?ešní organizaci. Dále mohou být zp?ístupn?ny orgán?m státní správy a územních samospráv, a to zejména v souvislosti s ádostmi o poskytnutí dotací ?i jiných p?ísp?vk? ze státního ?i jiného ve?ejného rozpo?tu. Kadý zájemce o ?lenství v klubu podáním písemné p?ihlášky souhlasí s tím, aby údaje o n?m vedené v seznamu ?len? byly tímto zp?sobem zp?ístupn?ny.
 
11. Kadý ?len, a to i bývalý, obdrí na svou ádost od klubu na jeho náklad potvrzení s výpisem ze seznamu ?len? obsahující údaje o své osob?, pop?ípad? potvrzení, e tyto údaje byly vymazány.
 
B) ?lenská práva a povinnosti
 
1. Rozsah ?lenských práv a povinností je dán druhem ?lenství.
 
2. ?lenská práva, která p?ísluší všem ?len?m:
a) ú?astnit se sportovní, kulturní a spole?enské ?innosti klubu,
b) být informován o ?innosti klubu,
c) ú?astnit se akcí, školení a seminá??, podle podmínek stanovených pro jednotlivé akce, za p?edpokladu, e ú?ast není v konkrétním p?ípad? vázána jen na ur?itý druh ?lenství,
d) uplat?ovat své názory a p?edkládat podn?ty k ?innosti klubu,
e) ú?astnit se jednání orgán? klubu, jedná-li se o ?innost ?i chování daného ?lena,
f) zm?nit druh svého ?lenství, pokud jsou pro zm?nu spln?ny podmínky dle t?chto stanov,
g) ukon?it kdykoli své ?lenství.
 
3. ?lenská práva, která p?ísluší jen ?ádným ?len?m:
a) podílet se na ?ízení klubu,
b) ú?astnit se jednání valné hromady a hlasovat o jejích rozhodnutích, a to podle principu ustavení valné hromady bu? osobn? nebo prost?ednictvím zástupce svého oddílu; v p?ípad? fyzické osoby p?ísluší právo osobní ú?asti a hlasování na valné hromad? a po dovršení 18ti let,
c) volit a být volen do všech volených orgán? klubu za podmínek t?chto stanov; v p?ípad? fyzické osoby p?ísluší toto právo a po dovršení 18ti let.
 
4. ?lenské povinnosti, které jsou povinni dodrovat všichni ?lenové:
a) podílet se podle svých moností a schopností na napl?ování ú?elu a hlavní ?innosti klubu,
b) dodrovat stanovy a ostatní vnit?ní p?edpisy klubu a základní normy sportovního chování,
c) plnit usnesení a jiná rozhodnutí orgán? klubu,
d) šet?it, chránit a zvelebovat majetek, který slouí klubu k zabezpe?ení jeho ?innosti, jako i usilovat o dobré jméno klubu.
 
5. ?lenské povinnosti, které jsou povinni dodrovat jen ?ádní ?lenové:
a) ?ádn? a v?as platit p?íslušné ?lenské p?ísp?vky, jako i jiné poplatky související s ?ádným ?lenstvím a ?inností v klubu, pokud o tom p?íslušný orgán klubu podle stanov rozhodl,
b) ?ádn? plnit funkce a úkoly, do kterých byl zvolen nebo kterými byl pov??en.
 
C) Zánik ?lenství
 
1. ?lenství v klubu zaniká:
a) vystoupením ?lena,
b) vyškrtnutí z d?vodu nezaplacení stanoveného ?lenského poplatku, a to pokud poplatek nebude uhrazen ani na základ? výzvy k úhrad? s dodate?n? stanovenou lh?tou pro jeho zaplacení; na tuto skute?nost bude ?len ve výzv? upozorn?n,
c) vylou?ením z d?vod? závaného nebo opakovaného porušování stanov, jiných vnit?ních p?edpis? SK/TJ, usnesení a rozhod-nutí orgán? SK/TJ nebo jiných ?lenských povinností,
d) úmrtím fyzické osoby nebo zánikem právnické osoby,
e) zánikem klubu bez právního nástupce.
 
D) Zánik ?lenství vylou?ením:
 
O vylou?ení z d?vod? uvedených ve stanovách rozhoduje výkonný výbor .Rozhodnutí o vylou?ení se v písemné podob? zasílá vylou?enému ?lenovi na adresu jeho bydlišt?/sídla uvedenou v seznamu ?len? nebo na jeho elektronickou adresu, kterou klubu poskytl.
?len m?e do patnácti dn? od doru?ení rozhodnutí o vylou?ení navrhnout, aby toto rozhodnutí p?ezkoumala valná hromada. Návrh na p?ezkoumání rozhodnutí p?edkládá vylou?ený ?len v písemné podob? výkonnému výboru, který je povinen návrh p?edloit valné hromad?.
Valná hromada rozhodnutí o vylou?ení ?lena bu? potvrdí nebo zruší. Rozhodnutí o vylou?ení zruší v p?ípad?, kdy je toto v rozporu se zákonem nebo stanovami.
 
VI.
Majetek a hospoda?ení
 
1. Zdrojem majetku klubu jsou zejména:
a) ?lenské p?ísp?vky,
b) p?íjmy z vedlejší hospodá?ské ?innosti provozované k podpo?e ?innosti hlavní,
c) p?íjmy p?ípadn? dosahované v souvislosti s hlavní ?inností, zejména v souvislosti s provozováním sportovních za?ízení a organizováním sportovní, t?lovýchovné, turistické a osv?tové ?innosti,
d) p?ísp?vky a dotace od st?ešních organizací ?i sportovních svaz?,
e) dotace a p?ísp?vky ze státního rozpo?tu nebo jiných ve?ejných rozpo?t?, granty apod.
f) dary
 
2. Majetek klubu je ve vlastnictví klubu jako celku. O p?evodech vlastnického práva k majetku krom? majetku nemovitého, i o jeho nabývání a pozbývání a o všech dalších dispozicích s ním, rozhoduje výkonný výbor. O veškerých dispozicích (nabývání, pozbývání apod.) s nemovitým majetkem rozhoduje valná hromada.
 
3. Bliší zásady hospoda?ení s majetkem klubu m?e upravit vnit?ní p?edpis. Vnit?ní p?edpis m?e rovn? blíe vymezit podmínky a zásady provozování vedlejší hospodá?ské ?innosti.
 
4. V p?ípad? zrušení klubu bez právního nástupce bude provedena jeho likvidace za ú?elem vypo?ádání majetku. Likvidátora jmenuje valná hromada. Likvida?ní z?statek po provedení likvidace m?e být pouit pouze k ve?ejn? prosp?šným cíl?m s tím, e p?ednostn? bude nabídnut právnické osob? s ú?elem a statusem obdobným ú?elu a statusu klubu. Jestli- e klubu obdrela ú?elov? vázané pln?ní ze státního ?i jiného ve?ejného rozpo?tu (dotaci, grant apod.), naloí likvidátor s p?íslušnou ?ástí likvida?ního z?statku podle rozhodnutí p?íslušného orgánu poskytovatele tohoto ú?elov? vázaného pln?ní.
 
VII.
Zvolení ?lenové do orgán? klubu
 
Na základ? volební valné hromady klubu ze dne 22.3.2014 byli na p?tileté období do orgán? klubu zvoleni tito ?lenové:
 
P?edseda klubu: Libor Picek
Místop?edseda klubu a ekonom: Ing. Vít Lánský
?lenové výkonného výboru: Ing. Otakar Kamarád, Mgr. Pavel Mudra, Ing. Roman Vopálka
 
Kontrolní komise :
JUDr. Zden?k Bauer, Ing. Zden?k ?ernoch,
Na mimo?ádné valné hromad? dne………byl do kontrolní komise zvolen t?etí ?len: ……………………..
 
Tyto stanovy byly schváleny na základ? vzorových stanov ?eské unie sportu a to na ?ádné valné hromad? dne………………………..
 
Ov??ovatel: JUDr. Zden?k Bauer – p?edseda kontrolní komise


Zpět na hlavní stranu
elite media