Zm?na programu VH !!! 28.3.2015

23.3.2015, 10:30
 
Nov stanovy se schvalovat na VH nebudou.

Náš kluborvý právník JUDr. Bauer Zden?k se k p?edloenému návrhu stanov spolku vyjád?il:
"...si dovoluji úvodem poznámku, e dle ob?anského zákoníku je t?eba p?izp?sobit nové právní úprav? stávající stanovy do t?í let od ú?innosti nového ob?anského zákoníku, tj. do 1.1.2017. Osobn? doporu?uji s t?mito zm?nami vy?kat do p?íští valné hromady, a to s ohledem na to, e v sou?asnosti se p?ipravuje novela ob?anského zákoníku a je moné, e se tato bude vztahovat i k ?innosti spolk?."

Výbor klubu se dohodl, e bude právní názor našeho klubového právníka respektovat a po?káme, co p?inese novela ob?anského zákoníku.

Váš výbor klubu.

Zpět na hlavní stranu
elite media