Valn hromada Tenisovho klubu Tesla Brno

13.4.2010, 21:12
 
Dne 10.4.2010 prob?hla valn hromada naeho klubu, kter schvlila nov sazebnk poplatk?
Na VH p?edseda klubu Libor Picek p?ednesl zprávu o ?innosti výkonného výboru v období od poslední valné hromady. P?edloil ?len?m k široké diskusi web TK Tesla Brno zrekapituloval zm?ny týkající se:
-          ?innosti a obsahu jednání výkonného výboru v uvedeném období
-          našeho motta:“m?j klub s tradicí“
-          provozu kurt? s ohledem na prioritu ?len? klubu (objednávka hrací doby, nákup tenisového zboí atd.)
-          získání dotací na rekonstrukci dámských sprch od m?sta Brna
-          popis práce a pravomoci správc? tenisového areálu
-          aktualizace ?lenských p?ísp?vk? a cen za pronájem, v?. dalšího p?íslušenství, zvýšení hodin a ?ástek za brigády
-          vize dalšího fungování klubu, v?etn? komunikace se ?leny a další
-          zodpov?d?l dotazy k t?mto témat?m
 
Místop?edseda klubu a hospodá? Ing. Vít Lánský seznámil ?leny s hospoda?ením klubu a jeho vývojem p?íjm? a výdaj? v hlavní nezda?ované a vedlejší zda?ované ?innosti, s da?ovým p?iznáním a inventarizací majetku, dotacemi a investi?ními akcemi, provozními a mzdovými náklady. Dotazy nebyly.
 
P?edseda revizní komise JUDr. Zden?k Bauer seznámil ?leny s revizní zprávou o kontrole ?innosti klubu a jejím hospoda?ením a jejími záv?ry. ádná pochybení v revizní zpráv? nebyla uvedena. Byla uloena n?která opat?ení p?edsedovi klubu.
 
Místop?edseda klubu a hospodá? Ing. Vít Lánský seznámil ?leny s návrhem rozpo?tu TK v oblasti hlavní i vedlejší ?innosti na rok 2010 v souvislosti s návrhem nových sazeb ?lenských p?ísp?vk?, schválenými dotacemi od Statutárního m?sta Brna a o?ekávanými p?íjmy a výdaji va roce 2010. Dotazy nebyly.
 
Výkonný výbor vyzval ?leny TK, aby zvolili do revizní komise k dopln?ní na po?et 3 další dva ?leny. Navreni byli Ing. Jaroslav Hübner a Martin Kotol.
 
Navrené usnesení:
Valná hromada Tenisového klubu Tesla Brno, ob?anské sdruení dne 10.4.2010 schvaluje:
  1. Zprávu o ?innosti výkonného výboru TK Tesla Brno, p?ednesenou p?edsedou L.Pickem od poslední VH v zá?í 2009 v?etn? návrh? na zm?nu výše ?lenských p?ísp?vk? v?etn? platby jejich ?asové progrese a výše hodin a sazeb brigád
  2. Zprávu o hospoda?ení TK Tesla Brno v r. 2009, p?ednesenou Ing.Lánským
  3. Zprávu o revizi hospoda?ení TK Tesla Brno v r. 2009, p?ednesenou JUDr. Bauerem
  4. Dopln?ní revizní komise o navrené ?leny Ing. Jaroslava Hubnera a Martina Kotola
Výsledek hlasování: nikdo nebyl proti, 1 se zdrel hlasování, ostatní p?ítomní byli pro schválení usnesení.
Usnesení VH bylo schváleno.
 

Zpět na hlavní stranu
elite media