Valná hromada Tenisového klubu Tesla Brno

13.4.2010, 21:12
 
Dne 10.4.2010 proběhla valná hromada našeho klubu, která schválila nový sazebník poplatků
Na VH předseda klubu Libor Picek přednesl zprávu o činnosti výkonného výboru v období od poslední valné hromady. Předložil členům k široké diskusi web TK Tesla Brno zrekapituloval změny týkající se:
-          činnosti a obsahu jednání výkonného výboru v uvedeném období
-          našeho motta:“můj klub s tradicí“
-          provozu kurtů s ohledem na prioritu členů klubu (objednávka hrací doby, nákup tenisového zboží atd.)
-          získání dotací na rekonstrukci dámských sprch od města Brna
-          popis práce a pravomoci správců tenisového areálu
-          aktualizace členských příspěvků a cen za pronájem, vč. dalšího příslušenství, zvýšení hodin a částek za brigády
-          vize dalšího fungování klubu, včetně komunikace se členy a další
-          zodpověděl dotazy k těmto tématům
 
Místopředseda klubu a hospodář Ing. Vít Lánský seznámil členy s hospodařením klubu a jeho vývojem příjmů a výdajů v hlavní nezdaňované a vedlejší zdaňované činnosti, s daňovým přiznáním a inventarizací majetku, dotacemi a investičními akcemi, provozními a mzdovými náklady. Dotazy nebyly.
 
Předseda revizní komise JUDr. Zdeněk Bauer seznámil členy s revizní zprávou o kontrole činnosti klubu a jejím hospodařením a jejími závěry. Žádná pochybení v revizní zprávě nebyla uvedena. Byla uložena některá opatření předsedovi klubu.
 
Místopředseda klubu a hospodář Ing. Vít Lánský seznámil členy s návrhem rozpočtu TK v oblasti hlavní i vedlejší činnosti na rok 2010 v souvislosti s návrhem nových sazeb členských příspěvků, schválenými dotacemi od Statutárního města Brna a očekávanými příjmy a výdaji va roce 2010. Dotazy nebyly.
 
Výkonný výbor vyzval členy TK, aby zvolili do revizní komise k doplnění na počet 3 další dva členy. Navrženi byli Ing. Jaroslav Hübner a Martin Kotol.
 
Navržené usnesení:
Valná hromada Tenisového klubu Tesla Brno, občanské sdružení dne 10.4.2010 schvaluje:
  1. Zprávu o činnosti výkonného výboru TK Tesla Brno, přednesenou předsedou L.Pickem od poslední VH v září 2009 včetně návrhů na změnu výše členských příspěvků včetně platby jejich časové progrese a výše hodin a sazeb brigád
  2. Zprávu o hospodaření TK Tesla Brno v r. 2009, přednesenou Ing.Lánským
  3. Zprávu o revizi hospodaření TK Tesla Brno v r. 2009, přednesenou JUDr. Bauerem
  4. Doplnění revizní komise o navržené členy Ing. Jaroslava Hubnera a Martina Kotola
Výsledek hlasování: nikdo nebyl proti, 1 se zdržel hlasování, ostatní přítomní byli pro schválení usnesení.
Usnesení VH bylo schváleno.
 

Zpět na hlavní stranu
elite media