Pr?b?n sout? provch drustev v roce 2016

23.3.2016, 22:14
 
N klub ije, n klub sout?.


Klubisté,

na za?átku sezóny 2016 bude zahájena pr?b?ná sout? párových drustev! Drustvo je dvojice tvo?ená hrá?kou a hrá?em. Jedno utkání drustva sestává ze t?í zápas?: 1 dvouhra en, 1 dvouhra mu?, 1 smíšená ?ty?hra. Zápas se hraje na 2 vít?zné sety se zkrácenými hrami za stavu 6:6. Vypsáno od dorostu po seniory. Mí?e zajistí klub. Dvojice sestaví organizáto?i tak, aby drustva m?la, pokud mono, vyrovnanou výkonnost.

V rámci tabulky odehraje kadé drustvo utkání s kadým drustvem. Maximální po?et drustev v jedné tabulce je 6. Podle zájmu, tzn. po?tu drustev, bude vytvo?en optimální po?et tabulek – skupin. Organizáto?i za?adí drustva do skupin s p?ihlédnutím k jejich výkonové vyrovnanosti. Mezi drustvy, která se ve skupinách umístí na stejném míst?, budou na podzim, na místo záv?re?ného klubového turnaje, sehrána utkání ve finálové ?ásti sout?e.

K p?edstav? ?asové náro?nosti základní ?ást sout?e v rámci skupiny, jestlie by v ní bylo 6 drustev: kadé odehraje 5 utkání, co p?edstavuje 15 zápas?, z toho 10 odehraje kadý ú?astník. Sezóna trvá cca 25 týdn?, z toho min. 15 týdn? je mimo prázdninové m?síce.

Svou ú?astí podpo?íte správnou klubovou atmosféru. Ta se p?i sportovním zápolení významn? spoluvytvá?í.

 

Váš výbor TK Tesla Brno


Zpět na hlavní stranu
elite media