Nvrh novch stanov TK Tesla Brno,

25.3.2016, 20:56
 
kter se budou schvalovat na VH 2.4.2016.

Váš výbor TK Tesla Brno

 

S T A N O V Y

Tenisového klubu Tesla Brno, z.s.


I.
Základní ustanovení


1.    Spolek,  s názvem Tenisový klub Tesla Brno, z.s. (dále jen klub), je samosprávný a dobrovolný svazek ?len?, kte?í provozují výkonnostní a rekrea?ní tenis.

2.    Sídlem klubu je v Brn?, Údolní 1020/18a, Brno 602 00

3.    Klubu bylo p?id?leno I?: 605 56 773, DI?: CZ605 56 773, u  ?US ?íslo CZ0642177, u CTenis 60070, Klub není plátcem DPH k 1.1.2016. Aktuální stav je moné zjistit
    na stránkách ?eské da?ové správy.

4.    Statutárním zástupcem je p?edseda (v dob? nep?ítomnosti, resp. neexistence  p?edsedy je jen místop?edseda)

5.    Klub nemá pobo?né kluby

6.    Klub má status ve?ejné prosp?šnosti ze dne 4.2.2013 pod ?.j.II/s-OS/1-24365/94-R u MV ?R (datum poslední aktualizace stanov MV ?R)

II.

Ú?el, hlavní a vedlejší ?innost spolku


1. Základním ú?elem a hlavní ?inností klubu je :
a) provozovat sport a obdobnou ?innost v rámci zapojení do sportovních výkonnostních a rekrea?ních ?inností, tuto ?innost organizovat a vytvá?et pro ni materiální
a tréninkové podmínky,
b) vytvá?et široké monosti uívání svých sportoviš? pro zájemce z ?ad ve?ejnosti, zejména pak mládee, zásady jsou zpracované v provozním (návšt?vním)?ádu areálu
c) budovat, provozovat a udrovat sportovní a jiná za?ízení, která vlastní nebo uívá,
d) vést své ?leny a ostatní zájemce o sport k dodrování základních sportovních, etických, estetických a mravních pravidel,
e) hájit zájmy svých ?len?, za tím ú?elem spolupracovat s orgány státní správy a samosprávy s ostatními sportovními organizacemi i jednotlivci,
f) zajiš?ovat v oblasti sportu vzd?lávání svých ?len?, jejich školení (rozhod?í, trené?i, ú?etní, ostatní dle aktuálních dota?ních program?)
g) dalšími formami své ?innosti napomáhat rozvoji ve?ejného ivota, kultury, zdraví apod. v míst? své p?sobnosti, zejména formou další ve?ejn? prosp?šné ?innosti
a osv?tovou ?inností

2. Klub m?e výlu?n? k podpo?e své hlavní ?innosti provozovat vedlejší hospodá?skou ?innost spo?ívající v podnikání nebo jiné výd?le?né ?innosti. P?edm?tem vedlejší
hospodá?ské ?innosti je komer?ní pronajímání kurt? a reklamní ?innost.
Klub neodpovídá za ostatní podnikatelské aktivity, které jdou na vrub t?ch, kte?í jsou v areálu klubu a ?innost provozují na tomto území.

III.
 Orgány klubu

1. Orgány klubu jsou:
a) valná hromada jako orgán nejvyšší,
b) výkonný výbor jako orgán výkonný,
c) p?edseda jako orgán statutární, 
d) kontrolní komise jako orgán kontrolní.

2. Valná hromada.

2.1. Valná hromada (dále jen VH) je nejvyšším orgánem klubu. VH je sloena ze všech ?len? klubu, kte?í jsou zapsáni v IS CUS (informa?ním systému ?eského úst?edí sportu),
?leny mladší 18. let (zapsané v IS CUS) zastupují na VH jejich zákonní zástupci.  Právnická osoba, pokud je ?lenem klubu, vysílá na VH jednoho svého zástupce (dále i jen
ú?astníci valné hromady).

2.2. VH svolává k zasedání výkonný výbor nejmén? jedenkrát do roka. VH se svolává pozvánkou zve?ejn?nou na webu klubu www.teslabrno.cz u p?íleitosti jarní úpravy kurt?.
V jiný termín konání VH pak je pozvánka zasílána ?len?m na elektronickou adresu, kterou klub eviduje v IS CUS nebo na adresu bydlišt?/sídla ?lena, který e-mail nemá.

2.3. Pozvánka musí vdy obsahovat alespo? místo a ?as konání zasedání a program jednání valné hromady. Pozvánka musí být vyv?šena na webu www.teslabrno.cz nejmén? 10 dní
p?ed konáním zasedání valné hromady.

2.4. Výkonný výbor je rovn? povinen svolat valnou hromadu z podn?tu nejmén? 1/3 ?len? spolku starších 18ti let nebo z podn?tu kontrolní komise. Nesvolá-li v tomto p?ípad?
výkonný výbor valnou hromadu do 30 dn? od doru?ení ?ádného podn?tu, je ten, kdo podn?t podal, oprávn?n svolat zasedání valné hromady sám.

2.5. Zasedání valné hromady m?e být odvoláno ?i odloeno zp?sobem, jakým bylo svoláno.

2.6. Do p?sobnosti valné hromady náleí zejména:
a) rozhodnutí o zrušení spolku s likvidací nebo o jeho p?em?n?, tj. schválení fúze ?i rozd?lení,
b) rozhodnutí o zm?n? stanov, v?etn? zm?ny názvu a symboliky klubu; rozhodnutí o zm?n? sídla však náleí do p?sobnosti výkonného výboru,

c) volba a odvolání ?len? výkonného výboru a volba a odvolání p?edsedy,
d) volba a odvolání ?len? kontrolní komise,
e) rozhodnutí o zaloení, zrušení nebo p?em?n? pobo?ného spolku,
f) schválení výsledku hospoda?ení,
g) rozhodování o dispozicích s nemovitým majetkem klubu,
h) ur?ení hlavních sm?r? ?innosti klubu,
i) schvalování jednacího ?ádu valné hromady, volebního ?adu, návšt?vního a provozního ?ádu, p?ípadn? dalších vnit?ních p?edpis? dle t?chto stanov,
j) schvalování výše a splatnosti ?lenských p?ísp?vk?,
k) rozhodnutí o návrhu ?lena na p?ezkoumání rozhodnutí o jeho vylou?ení,

2.7. Valná hromada je usnášení schopná za p?ítomnosti nadpolovi?ní v?tšiny jejích ú?astník? s hlasem rozhodujícím. Hlas rozhodující nemají ?lenové mladší 18 let (jejich
zákonní zástupci). V p?ípad?, e p?l hodiny po plánovaném zahájení není p?ítomna nadpolovi?ní v?tšina ú?astník? s hlasem rozhodujícím, je valná hromada usnášení schopná
v po?tu p?ítomných

2.8. K platnosti usnesení valné hromady je pot?eba nadpolovi?ní v?tšina p?ítomných, pokud tyto stanovy neur?í n?co jiného.

2.9. K platnosti usnesení o zrušení spolku ?i jeho p?em?n? a k rozhodnutí o zm?n? stanov je pot?eba alespo? 3/5 v?tšina p?ítomných.

2.10. O záleitosti, která nebyla uvedena v pozvánce jako bod programu jednání, lze jednat a rozhodnout o ní v p?ípad?, e s tím souhlasí alespo? 3/5 v?tšina p?ítomných.
To neplatí pro rozhodování o zrušení nebo p?em?n? spolku nebo pro rozhodnutí o zm?n? stanov. O t?chto záleitostech lze v takovém p?ípad? jednat jen za ú?asti a se
souhlasem všech, kdo jsou oprávn?ni ú?astnit se valné hromady s hlasem rozhodujícím (nad 18 let v?ku).

2.11. Zasedání valné hromady ?ídí a do zvolení p?edsedajícího valné hromady p?edseda klubu, nebo pov??ený ?len výkonného výboru. Blíe upravuje pr?b?h zasedání valné
hromady její jednací ?ád. V p?ípad? volební valné hromady té její volební ?ád. (Dodá Ota Kamarád)

2.12. Ze zasedání valné hromady je po?ízen zápis, ze kterého musí být patrné, kdo zasedání svolal, kdy se konalo, kdo ho zahájil a p?edsedal mu, jaké další orgány valné
hromady byly zvoleny a jaká byla p?ijata usnesení. Zápis ov??uje zvolená osoba na VH. Zápis je publikován na webu klubu. Take kadý ?len spolku je oprávn?n nahlíet do
zápisu. Je-li na VH zvolen, ?i odvolán ?len výkonného výboru nebo kontrolní komise, zápis se vkládá do sbírky listin v rejst?íku spolku.

3. Výkonný výbor

3.1. Výkonný výbor zabezpe?uje pln?ní hlavní i vedlejší ?innosti klubu v období mezi zasedáními valné hromady.

3.2. Výkonný výbor má 5 ?len?. ?lenem výkonného výboru je vdy p?edseda jakoto statutární orgán klubu a místop?edseda. Po?et ?len? výkonného výboru je lichý. Funk?ní
období ?len? výkonného výboru je  p?tileté.

3.3. Výkonný výbor svolává k zasedání p?edseda nebo v p?ípad?, kdy tak p?edseda ne?iní nebo nem?e ?init, jiný ?len výkonného výboru, a to podle pot?eby, nejmén? však
jednou za 3 m?síce.

3.4. Výkonný výbor je schopen se usnášet, je-li p?ítomna nadpolovi?ní v?tšina jeho ?len?. K platnosti usnesení výkonného výboru je zapot?ebí souhlasu nadpolovi?ní v?tšiny
p?ítomných.

3.5. Do p?sobnosti výkonného výboru náleí rozhodování ve všech záleitostech, pokud nejsou sv??eny t?mito stanovami do výlu?né pravomoci valné hromady ?i jiných orgán?
klubu.

3.6. Výkonný výbor zejména: 
a) zabezpe?uje pln?ní usnesení a rozhodnutí valné hromady, p?ijímá p?íslušná rozhodnutí a opat?ení k jejich realizaci,
b) organizuje a ?ídí ?innost klubu,
c) schvaluje a vydává vnit?ní p?edpisy klubu, pokud jejich vydání není výslovn? sv??eno do p?sobnosti valné hromady,
d) p?ipravuje podklady pro jednání a rozhodování valné hromady,
e) dbá o hospodárné vyuívání a o údrbu majetku klubu,
f) zajiš?uje operativní spolupráci s orgány státní správy a samosprávy,
g) rozhoduje o vylou?ení ?lena za podmínek t?chto stanov.

4. P?edseda

4.1. P?edseda je statutárním orgánem klubu. P?edseda jedná jménem klubu, a to v souladu s rozhodnutím valné hromady a výkonného výboru. V p?ípad?, e p?edseda jedná jménem
klubu v rozporu s t?mito rozhodnutími, je povinen nahradit klubu škodu, kterou tímto jednáním p?ípadn? zp?sobí.

4.2. P?edseda podepisuje jménem klubu tak, e k vytišt?nému nebo napsanému názvu klubu p?ipojí sv?j podpis. Je-li pro právní úkon p?edepsána písemná forma, pak se k jeho
platnosti a ú?innosti vyaduje nejmén? dvou podpis?. Právní úkon jménem klubu potvrzený spole?n? p?edsedou a místop?edsedou se povauje za platný právní úkon. Pokud je
p?edm?tem podpisu závazek klubu v jakákoliv finan?ní ?ástce, vyaduje se podpis p?edsedy sou?asn?  s podpisem místop?edsedy nebo jiného ?lena výkonného výboru.

4.3. Funk?ní období p?edsedy je  p?tileté.

4.4.  Ostatní ?lenové výkonného výboru oprávn?ní jednat za klub navenek nemají, krom? místop?edsedy v období nep?ítomnosti p?edsedy klubu. V dob? nep?ítomnosti p?edsedy
má místop?edseda oprávn?ní jednat jménem klubu, nestanoví-li písemné pov??ení ud?lené p?edsedou klubu jinak. Pokud je p?edm?tem podpisu závazek klubu v jakékoliv finan?ní
?ástce, vyaduje se podpis dvou ?len? výboru (místop?edsedy + dalšího ?lena výboru).
K jednáním m?e být pov??en i jiný ?len výboru na základ? písemného pov??ení výkonného výboru (není p?edseda a ani místop?edseda). V tomto p?ípad? zastoupení se vyaduje
u finan?ního závazku klubu podpis dvou ?len? výboru, tj. zastupujícího za p?edsedy a dalšího ?lena výboru..

4.5.Výše uvedená ustanovení  se vztahují v odpov?dnosti za úkony související s podpisem p?im??en?  na všechny, kte?í p?edsedu, kterého v dob? nep?ítomnosti, jako statutární
orgán zastupují.
 
5. Kontrolní komise

5.1. Kontrolní komise dohlíí, jsou-li záleitosti klubu ?ádn? vedeny a vykonává-li klub ?innost v souladu s právními p?edpisy, stanovami, p?ípadn? dalšími vnit?ními
p?edpisy
klubu, jsou-li pln?na usnesení valné hromady a záv?ry z revizních zpráv.

5.2. Kontrolní komise má t?i ?leny. ?lenství v kontrolní komisi není slu?itelné s výkonem funkce statutárního orgánu, ?lena výkonného výboru ani s výkonem funkce
likvidátora

5.3. Funk?ní období ?len? kontrolní komise je p?tileté.

5.4. Kontrolní komise volí ze svého st?edu p?edsedu, který jedná jejím jménem ve vztahu k orgán?m klubu a ?len?m klubu.

5.5. Kontrolu ?innosti klubu provádí kontrolní komise na základ? svého plánu nebo závaného podn?tu ze strany ostatních orgán? klubu. V rozsahu p?sobnosti kontrolní komise
m?e její pov??ený ?len nahlíet do pot?ebných doklad? a poadovat od ostatních orgán? klubu ?i zam?stnanc? vysv?tlení k dané záleitosti.

5.6. Do p?sobnosti kontrolní komise náleí zejména:
a) kontrola hospoda?ení klubu,
b) kontrola nakládání s dotacemi ?i jinými ú?elovými prost?edky poskytnutými ze státního rozpo?tu ?i z jiných ve?ejných rozpo?t?

5.7. Zjistí-li kontrolní komise nedostatky, upozorní na n? bez zbyte?ného odkladu výkonný výbor a následn? i valnou hromadu na jejím nejbliším zasedání.

A) Druhy ?lenství 

1. ?lenství v klubu m?e být r?zného druhu. S rozdílným druhem ?lenství jsou spojena rozdílná ?lenská práva a povinnosti.

2. ?lenství se rozlišuje na:
a) ?ádné
b) odloené
c) udrovací
c) ?estné

3. ?ádným ?lenem klubu se m?e stát na základ? svého rozhodnutí fyzická osoba nebo právnická osoba, která se ztoto?uje s ú?elem, hlavní ?inností klubu a hodlá se
podílet na napl?ování spole?ných zájm? s ostatními ?leny klubu.

4. O p?ijetí za ?ádného ?lena rozhoduje výkonný výbor na základ? podané písemné p?ihlášky zájemcem o ?lenství. Výkonný výbor blíe stanoví obsah p?ihlášky a zp?sob
jejího podání.

5. Odloeným ?lenstvím se m?e stát fyzická osoba nebo právnická osoba, která z jakéhokoli d?vodu nechce nebo nem?e po dobu nejdéle t?i let  plnit povinnosti ?ádného ?lena.
Po tuto dobu nemá nárok na jakékoliv benefity, které mohou vyuívat ?ádní ?lenové klubu.

6. Udrovacím ?lenem se m?e stát fyzická osoba nebo právnická osoba, která z jakéhokoli d?vodu nechce nebo nem?e  po dobu nejdéle jednoho roku  plnit povinnosti ?ádného
?lena. Po dobu, kterým je udrovacím ?lenem, m?e vyuívat p?ístup do rezerva?ního systému objednávání kurt?. Je však povinen odpracovat brigádnické hodiny jako ?ádný ?len
klubu a platit udrovací poplatek.

7. O statutu odloeného ?lenství a  udrovacího ?lena rozhoduje výkonný výbor na základ? ádosti zájemce o toto ?lenství.  ádost se podává prost?ednictvím správc? areálu.

8. ?estným ?lenem se m?e stát pouze fyzická osoba, která se svou záslunou ?inností dlouhodob? a významn? podílela na ?innosti klubu, nebo která dosáhla výjime?ného úsp?chu
v oblasti sportu. ?estný ?len má výhody, které mu oproti ?ádnému ?lenství ud?lí výbor.

9. O ud?lení ?estného ?lenství rozhoduje valná hromada s tím, e k jeho ud?lení je t?eba souhlasu osoby, které má být ud?leno.

10. Klub vede seznam ?len? a  povinn? jej p?edává do informa?ního systému ?eské únie sportu (ISCUS). Zápisy a výmazy týkající se ?lenství provádí výkonný výbor a ten také
odpovídá za ?ádné vedení seznamu ?len?. P?íslušné údaje se zapisují ?i vymazávají bez zbyte?ného odkladu poté, kdy se o nich výkonný výbor prokazateln? dozví. Seznam ?len?
m?e být veden elektronickou formou. Další podmínky vedení seznamu ?len?, v?etn? údaj?, které jsou o ?lenech evidovány, stanoví svým vnit?ním p?edpisem výkonný výbor.

10. Údaje o ?lenech klubu  jsou dle pokynu ?. 2/2015 p?edsedy ?US, který je vydáván na základ? zmocn?ní VV ?US ze dne 6. ?íjna 2015 - usnesení ?. 15/47/621 (podle ?l. 1 odst.
 4 a ?l. 2 Sm?rnice ?STV ?. 2/1999 Sb. ?STV o statistickém zjiš?ování a šet?ení v ?STV a v jeho ?lenských SK/TJ a svazech) vedeny v tomto IS. Slouí k zajišt?ní sb?ru
nezbytných údaj? o ?lenské základn? v SK a TJ, v okresních sdrueních a národních sportovních svazech sdruených v ?US k 31. prosinci b.r. být zp?ístupn?ny v nezbytném
rozsahu st?ešní sportovní organizaci, u které je klubu ?lenem, a to v rámci pln?ní jeho povinností v??i této st?ešní organizaci. Dále mohou být zp?ístupn?ny orgán?m státní
správy a územních samospráv, a to zejména v souvislosti s ádostmi o poskytnutí dotací ?i jiných p?ísp?vk? ze státního ?i jiného ve?ejného rozpo?tu. Kadý zájemce o ?lenství
v klubu podáním písemné p?ihlášky souhlasí s tím, aby údaje o n?m vedené v seznamu ?len? byly tímto zp?sobem zp?ístupn?ny.

Základem statistického šet?ení stavu ?lenské základny ?US za rok 2015 jsou data uvedená v IS ?US v tomto p?ípad? jmenné seznamy ?len? SK a TJ sdruených v ?US v rozsahu údaj?
dle Sm?rnice ?STV ?.2/1997 Sbírky ?STV o evidenci ?lenské základny v ?STV. Ve jmenných seznamech musí být uvedeno: jméno, p?íjmení, ob?anství, rodné ?íslo, sportovní odv?tví
a role ?lena. U ?len? mladších 16 let se uvádí kontaktní údaje  (mail, mobil, …) na jejích zákonné zástupce (rodi?e).

11. Kadý ?len, a to i bývalý, obdrí na svou ádost od klubu na jeho náklad potvrzení s výpisem ze seznamu ?len? obsahující údaje o své osob?, pop?ípad? potvrzení, e tyto
údaje byly vymazány.

B) ?lenská práva a povinnosti

1. Rozsah ?lenských práv a povinností je dán druhem ?lenství.

2. ?lenská práva, která p?ísluší všem ?len?m:
a) ú?astnit se sportovní, kulturní a spole?enské ?innosti klubu,
b) být informován o ?innosti klubu,
c) ú?astnit se akcí, školení a seminá??, podle podmínek stanovených pro jednotlivé akce, za p?edpokladu, e ú?ast není v konkrétním p?ípad? vázána jen na ur?itý druh ?lenství,
d) uplat?ovat své názory a p?edkládat podn?ty k ?innosti klubu,
e) ú?astnit se jednání orgán? klubu, jedná-li se o ?innost ?i chování daného ?lena,
f) zm?nit druh svého ?lenství, pokud jsou pro zm?nu spln?ny podmínky dle t?chto stanov,
g) uvést bezodkladn? pravdivé údaje o své osob? v rozsahu, který klub k evidenci své ?lenské základny pot?ebuje,
h) ukon?it kdykoli své ?lenství.

3. ?lenská práva, která p?ísluší jen ?ádným ?len?m:
a) podílet se na ?ízení klubu,
b) ú?astnit se jednání valné hromady a hlasovat o jejích rozhodnutích, a to podle principu ustavení valné hromady bu? osobn? nebo prost?ednictvím zástupce svého oddílu;
v p?ípad? fyzické osoby p?ísluší právo osobní ú?asti a hlasování na valné hromad? a po dovršení 18ti let,
c) vyuívat p?ednostní právo rezervace kurtu prost?ednictvím rezerva?ního systému TK Tesla Brno
d) volit a být volen do všech volených orgán? klubu za podmínek t?chto stanov; v p?ípad? fyzické osoby p?ísluší toto právo a po dovršení 18ti let.

4. ?lenské povinnosti, které jsou povinni dodrovat všichni ?lenové:
a) podílet se podle svých moností a schopností na napl?ování ú?elu a hlavní ?innosti klubu,
b) dodrovat stanovy a ostatní vnit?ní p?edpisy klubu a základní normy sportovního chování,
c) plnit usnesení a jiná rozhodnutí orgán? klubu,
d) šet?it, chránit a zvelebovat majetek, který slouí klubu k zabezpe?ení jeho ?innosti, jako i usilovat o dobré jméno klubu.

5. ?lenské povinnosti, které jsou povinni dodrovat jen ?ádní ?lenové:
a) ?ádn? a v?as platit p?íslušné ?lenské p?ísp?vky, jako i jiné poplatky související s ?ádným ?lenstvím a ?inností v klubu, pokud o tom p?íslušný orgán klubu podle stanov
rozhodl,
b) ?ádn? plnit funkce a úkoly, do kterých byl zvolen nebo kterými byl pov??en.

C) Zánik ?lenství

1. ?lenství v klubu zaniká:
a) vystoupením ?lena,
b) vyškrtnutí z d?vodu nezaplacení stanoveného ?lenského poplatku, a to pokud poplatek nebude uhrazen ani na základ? výzvy k úhrad? s dodate?n? stanovenou lh?tou pro jeho
zaplacení; na tuto skute?nost bude ?len ve výzv? upozorn?n,
c) vylou?ením z d?vod? závaného nebo opakovaného porušování stanov, jiných vnit?ních p?edpis? SK/TJ, usnesení a rozhodnutí orgán? SK/TJ nebo jiných ?lenských povinností,
d) úmrtím fyzické osoby nebo zánikem právnické osoby,
e) zánikem klubu bez právního nástupce.

D) Zánik ?lenství vylou?ením:

O vylou?ení z d?vod? uvedených ve stanovách rozhoduje výkonný výbor .Rozhodnutí o vylou?ení se v písemné podob? zasílá vylou?enému ?lenovi na adresu jeho bydlišt?/sídla
uvedenou v seznamu ?len? nebo na jeho elektronickou adresu, kterou klubu  poskytl.
?len m?e do patnácti dn? od doru?ení rozhodnutí o vylou?ení navrhnout, aby toto rozhodnutí p?ezkoumala valná hromada. Návrh na p?ezkoumání rozhodnutí p?edkládá vylou?ený
?len v písemné podob? výkonnému výboru, který je povinen návrh p?edloit valné hromad?.
Valná hromada rozhodnutí o vylou?ení ?lena bu? potvrdí nebo zruší. Rozhodnutí o vylou?ení zruší v p?ípad?, kdy je toto v rozporu se zákonem nebo stanovami.

VI.
Majetek a hospoda?ení

1. Zdrojem majetku klubu jsou zejména:
a) ?lenské p?ísp?vky,
b) p?íjmy z vedlejší hospodá?ské ?innosti provozované k podpo?e ?innosti hlavní,
c) p?íjmy p?ípadn? dosahované v souvislosti s hlavní ?inností, zejména v souvislosti s provozováním sportovních za?ízení a organizováním sportovní, t?lovýchovné, turistické
a osv?tové ?innosti,
d) p?ísp?vky a dotace od st?ešních organizací ?i sportovních svaz?,
e) dotace a p?ísp?vky ze státního rozpo?tu nebo jiných ve?ejných rozpo?t?, granty apod.
f) dary

2. Majetek klubu je ve vlastnictví klubu jako celku. O p?evodech vlastnického práva k majetku krom? majetku nemovitého, i o jeho nabývání a pozbývání a o všech dalších
dispozicích s ním, rozhoduje výkonný výbor. O veškerých dispozicích (nabývání, pozbývání apod.) s nemovitým majetkem rozhoduje valná hromada.

3. Bliší zásady hospoda?ení s majetkem klubu m?e upravit vnit?ní p?edpis. Vnit?ní p?edpis m?e rovn? blíe vymezit podmínky a zásady provozování vedlejší hospodá?ské
?innosti.

4. V p?ípad? zrušení klubu bez právního nástupce bude provedena jeho likvidace za ú?elem vypo?ádání majetku. Likvidátora jmenuje valná hromada. Likvida?ní z?statek po
provedení likvidace m?e být pouit pouze k ve?ejn? prosp?šným cíl?m s tím, e p?ednostn? bude nabídnut právnické osob? s ú?elem a statusem obdobným ú?elu a statusu klubu.
Jestli e klub obdrel ú?elov? vázané pln?ní ze státního ?i jiného ve?ejného rozpo?tu (dotaci, grant apod.), naloí likvidátor s p?íslušnou ?ástí likvida?ního z?statku
podle rozhodnutí p?íslušného orgánu poskytovatele tohoto ú?elov? vázaného pln?ní.

VII.
Zvolení ?lenové do orgán? klubu

Na základ? volební valné hromady klubu ze dne ……….. byli na p?tileté období do orgán? klubu zvoleni tito ?lenové:

P?edseda klubu: ……………………..(doposud Libor Picek)
Místop?edseda klubu a ekonom: ……………………………..(doposud Ing. Vít Lánský)
?lenové výkonného výboru: ………………………………………………………….      (doposud Ing. Otakar Kamarád, Mgr. Pavel Mudra, Ing. Roman Vopálka)

Kontrolní komise :
…………………………………………………………………(doposud JUDr. Zden?k Bauer, Ing. Zden?k ?ernoch, Ing. Jaroslav Hübner)

Tyto stanovy byly schváleny na základ? vzorových stanov ?eské unie sportu a to na  valné hromad? dne………………………..


Ov??ovatel: JUDr. Zden?k Bauer – p?edseda kontrolní komiseZpět na hlavní stranu
elite media