Od 11.4.2017 lze hrt na kurtech ?. 1 – 4 a 7.

10.4.2017, 18:44
 
Hrt m?ou jen ?lenov TK Tesla, kte? maj odpracovny brigdy a zaplacen ?lensk poplatek! Bliší informace na www.teslabrno.cz .
?lenský poplatek  m?ete zaplatit bezhotovostn? na ú?et klubu, banka ?SOB ?. ú?tu 223000104/0300. VS r.?. V poznámce p?íjmení a druh poplatku (nap?. dít?, dorost, dosp?lí, d?chodce, rodinné).

POZOR
 je nový klubový e-mail, na který m?ete oznamovat zm?nu svých údaj?:  tenistesla@seznam.cz.

Zpět na hlavní stranu
elite media