Velk jarn brigda byla velmi sp?n.

13.4.2010, 21:31
 
I p?es aprlov po?as se poda?ilo za hojn ?asti v?tiny ?len? klubu postavit velmi dobr zklady naich tenisovch kurt?.


 
Po naší valné hromad? se uskute?nila hromadná brigáda pro p?ípravu našich tenisových kurt? na novou tenisovou sezónu. Hlavní šéf brigádník Pavel Mudra rozd?lil mezi všechny ú?astníky nejen práci, ale i dostate?né mnoství ná?adí a materiálu. I p?es ob?asné pršení a chlad sršela ze všech ú?astník? velká chu? do práce a nálada. Na ob?erstvení bylo pro všechny zú?astn?né p?ichystáno velmi dob?e p?ipravené a ud?lané ob?erstvení v podob? hov?zího gulášku, prasátka na roni, to?eného piva a to?ené limonády. P?edseda klubu na zah?átí pustil mezi dosp?lé ú?astníky i výbornou slivovici.

Výsledek brigády p?ed?il všechna o?ekávání. Však se podívejte do naší fotogalerie.
 
Všem ú?astník?m brigády výbor TK Tesla Brno d?kuje za výborn? odvedenou práci a p?eje p?kné hraní na našich kurtech.
 

Zpět na hlavní stranu
elite media